NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Agenci odetchnęli z ulgą

Senat wprowadził kilka znaczących poprawek do przesłanej z Sejmu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Nie spełniają one wszystkich postulatów pośredników, ale pozwalają im odetchnąć z ulgą.

Podstawowym zapisem, przeciwko któremu protestowały organizacje gospodarcze pośredników było pośrednie zakazanie agencjom ubezpieczeniowym korzystania z pomocy podnajmowanych osób. Senat wprowadził poprawkę do ustawy, (art. 12 ust. 4) w brzmieniu:
Jeżeli agent ubezpieczeniowy zawrze z osobą fizyczną spełniającą wymogi określone w art. 9 ust. 1 [chodzi o posiadanie licencji ubezpieczeniowej] umowę dotyczącą wykonywania czynności agencyjnych, umowa ta nie jest uważana za umowę agencyjną.

"Wyłączenie" to zmienia całkowicie sens art. 12 ustawy, który ograniczał prawo do czynności akwizycyjnych do osób, które podpisały umowy o współpracy bezpośrednio z towarzystwami. Z punktu widzenia jasności i klarowności prawodawstwa zapis ten jest kuriozalny, senatorom jednak wyraźnie bardziej zależało na efekcie niż jasności ustawy.

Duży strach w gronie multiagentów wywołały informacje, że być może będą oni musieli wykupywać polisy zawodowej odpowiedzialności cywilnej z sumami ubezpieczenia w wysokości podobnej do obowiązujących w Unii Europejskiej (czyli od miliona dolarów wzwyż). Spowodowałoby to utratę pracy przez dziesiątki tysięcy osób, których na wykupienie polisy OC z tak dużą s.u. po prostu nie byłoby stać. Zastosowano wybieg proceduralny: wymagane sumy ubezpieczenia dla brokerów (art. 22 ust. 1-2) jak i agentów ubezpieczeniowych (art. 11 ust. 2-8) będzie ustalał minister finansów - po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz organizacji zawodowej brokerów.

Dodatkowo ustęp 1 artykułu 11 ustawy zwolnił z obowiązku wykupywania polis OC agentów pracujących na rzecz tylko jednego towarzystwa. W tym przypadku odpowiedzialność za szkody ponosi samo TU.

Senat przesunął datę wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2003 r. na 1 stycznia 2004 r. - dając rynkowi dodatkowe pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów.

Ranking banków dla firm

Inne zmiany w pakiecie
Członkowie władz firm ubezpieczeniowych będą musieli znać język polski, ale niekoniecznie w stopniu biegłym - postanowił Senat. Aby zostać prezesem lub dyrektorem generalnym oddziału, trzeba legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy na samodzielnych stanowiskach w instytucjach finansowych. Senat uchylił zapis wprowadzający tzw. lodówkę (czyli dodatkowy wymóg zasiadania w zarządzie ubezpieczyciela przez dwa lata - przed nominacją na prezesa).

Kolejna poprawka dotyczy kapitałów towarzystwa. Inwestor musiał jak dotąd prosić o zezwolenie na wykonywanie pewnych progów głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (25, 50, 75%). Senat rozszerzył progi także na kapitał zakładowy.
Obecnie możliwa jest sytuacja, że 15 akcji uprzywilejowanych - np. dających razem 75% głosów na WZA pozostaje w rękach współpracującego akcjonariusza, podczas gdy drugi - cichy - wykupuje pozostały kapitał (w akcjach zwykłych), nie składając wniosków o zezwolenia.

Senat nie zgodził się na ograniczenie odszkodowań do kwot netto, jeżeli naprawa byłaby dokonywana w małym zakładzie naprawczym, nie wystawiającym faktur VAT. Zapis ten, dotyczący zarówno polis OC jak i auto-casco, uderzał w nieautoryzowane i popularniejsze firmy. Nadal będzie można otrzymywać odszkodowania na podstawie kosztorysu - tak jak dziś.

Wszystkie poprawki Senatu musi jeszcze przyjąć Sejm; następnie pakiet ustaw ubezpieczeniowych trafi do prezydenta.

(13.05.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo