NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> NIK o reformie emerytalnej
 

Stanowisko Zarządu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych z niepokojem przyjęła publikacje prasowe oparte na informacjach pochodzących z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego oceny reformy systemu emerytalnego. Mamy poważne zastrzeżenia do wniosków odnoszących się do drugiego filaru systemu emerytalnego, jakie w tym raporcie zostały sformułowane.

  1. Nowy system emerytalny w swym drugim filarze wiąże wysokość emerytur z długością czasu pracy, wiekiem w którym członek Otwartego Funduszu Emerytalnego przechodzi na emeryturę, wysokością wpłacanych składek oraz efektywnością ich inwestowania. Od momentu gdy zreformowany system emerytalny zaczął działać, wszystkie jego istotne elementy, z wyjątkiem procesu przekazywania przez ZUS składek oraz informacji o członkach funduszy, działają sprawnie. Również realna stopa zwrotu z inwestycji, której osiągnięcie przyjmowano za konieczne dla funkcjonowania drugiego filaru (2,5%), jest przekraczana przez wyniki inwestycyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych.

    

  2. Eksperci uważają, że dla zwiększenia efektywności inwestowania środków funduszy emerytalnych konieczne jest rozszerzenie listy instrumentów finansowych. Pozwoli to skuteczniej powiększać kapitał z którego w przyszłości wypłacane będą emerytury, przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa powierzonych przez członków funduszy składek.
   Temu samemu celowi służy postulat zmniejszenia częstotliwości wyliczania minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Obecna częstotliwość zmusza inwestorów do stosowania podobnych strategii, co wpływać będzie na uzyskiwanie podobnych efektów inwestycyjnych.

    

  3. Koncentracja na rynku funduszy emerytalnych nie jest większa niż w innych dziedzinach usług finansowych. Wbrew rozpowszechnianym opiniom, konsolidacje nie będą działać przeciwko konkurencji pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, lecz ją ułatwią. Blokowanie przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi tego procesu ogranicza efektywną konkurencję na rynku finansowym. Przywrócenie możliwości rozwoju przez konsolidację, zwiększy konkurencję na rynku, wpłynie na zmniejszenie i racjonalizację części kosztów oraz stworzy przesłanki dla zmniejszania opłat.

    

  4. Zmniejszanie opłat ponoszonych przez członków funduszy emerytalnych jest przewidziane w większości statutów Otwartych Funduszy Emerytalnych. W wielu funduszach opłaty te zostały już zmniejszone, mimo, że Towarzystwa Emerytalne zostały obciążone znacznie większymi niż przewidywano kosztami. Są to koszty wynikające zarówno z niesprawności systemu informatycznego ZUS (np. konieczność ponoszenia kosztów obsługi kont na które nie wpływają składki) jak i dodatkowych opłat, które pierwotnie nie były przewidywane (np.: opłaty za przekazywanie składki przez ZUS, wprowadzenie listów poleconych). Warunki rynkowe dla dalszej redukcji opłat mogą powstać jeśli:
   • zostaną uregulowane zaległości ZUS wobec członków Otwartych Funduszy Emerytalnych,
   • ulegną zmniejszeniu koszty systemowe,
   • zniesione zostaną ograniczenia konsolidacji.
Spełnienie tych warunków zwiększy szansę na osiąganie wysokich stóp zwrotu, a więc zrealizowanie celu dla którego drugi filar systemu emerytalnego został stworzony.

Warszawa, 18 lutego 2002 r.


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> NIK o reformie emerytalnej